Doorontwikkeling

Doorontwikkeling

Om een agrarisch bedrijf toekomstgericht te maken, moet door-ontwikkeld worden. Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn daar voor beschikbaar?

EIA - energie investerings aftrek

Met de Energie Investerings Aftrek (EIA) kunnen ondernemers  ca. 55% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie als extra aftrek van de fiscale winst in het jaar van investering opvoeren. Voor zonnepanelen: max.  € 0,75 /Wp, voor geïsoleerd dak max. € 20 /m2.

Ook met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is iets vergelijkbaars mogelijk. Dit is een percentage van alle investeringen in een boekjaar, momenteel maximaal 28%. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor zowel asbestsanering als eventuele isolatie en/of plaatsing van zonnepanelen.

 

Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst; EIA alleen voor zonnepanelen en energiebesparende investeringen
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Financien, Doorontwikkeling en Energie

MDV stallen

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s: Ammoniakemissie, Bedrijf & omgeving, Brandveiligheid, Diergezondheid, Dierenwelzijn, Fijn stof, Klimaat.

 

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen  MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten)

 

Voor wie: iedere agrarische ondernemer, bij nieuwbouw van een stal, en indien de ondernemer fiscale winst heeft
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Financien

Voorziening voor groot onderhoud

Bij oude bedrijfsgebouwen zijn de fiscale afschrijvingen vaak beperkt. 

Bij groot onderhoud (b.v. vervanging van een asbestdak) mag een onderhoudsvoorziening (of kostenegalisatiereserve) worden gevormd. Hierbij wordt jaarlijks ten laste van de winst een dotatie gedaan.

 

Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Financien en Doorontwikkeling

Groenfinanciering voor omschakelen naar biologische landbouw

Voor landbouwbedrijven die omschakelen naar biologische landbouw is een Groenfinanciering beschikbaar (korting op rente voor leningen). 

Voor wie: agrarische ondernemer die omschakelt naar biologische landbouw
Type ondersteuning: Financieel (banklening)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Hof van Twente biedt eigenaren in het buitengebied volop kansen om voormalige agrarische erven nieuw leven in te blazen. Hieronder vallen regelingen om de bestemming aan te passen, oude gebouwen te slopen, de bestaande woning te vergroten en een nieuwe woning te bouwen. De regels en voorwaarden hiervoor staan in de KGO.  

Voor wie: Erfeigenaren in de gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging, Sloop, Nieuwe functies en Doorontwikkeling

AgroCoach

Een coach is iets anders dan een adviseur. Bij een adviseur staan de kennis en de visie voorop. Een coach helpt mensen na te denken over hun eigen situatie en zelf oplossingen te formuleren. Een agrocoach kent de sector en weet welke problemen daar spelen.

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele agrocoachesgenoemd.

Voor wie: agrarische ondernemers die een coach willen
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging, Doorontwikkeling, Financien en Nieuwe functies

Innovatievouchers AgroFood

Subsidie voor kennisvragen m.b.t. innovaties binnen de Overijsselse agro&food sector.
De subsidie is maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van 6.500 euro per aanvrager en een maximum van 19.500 euro per gezamenlijke activiteit (3 aanvragers samen).
Beoordeling door adviescommissie Agro&food.  

Voor wie: ondernemers in agro- of foodsector met innovatief idee
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Nieuwe functies en Doorontwikkeling

Subsidie Innovatie Agro&Food

Samenwerkende organisaties of ondernemingen bij innovatie. Eén organisatie of onderneming moet uit de Agro Food sector afkomstig zijn. Subsidie, geldlening of garantie. Beoordeling door adviescommissie Agro&food.  
De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000,- per aanvraag.

Voor wie: ondernemers in agro- of foodsector met innovatief plan
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Leader Zuidwest Twente

Projecten die meehelpen om de Lokale Ontwikkelingsstrategie te realiseren. Elk projectidee wordt besproken in de LAG (Lokale Aktie Groep). De subsidie is 50%, met maximum van € 100.000,-
Een kwart van de bijdrage moet door een gemeente of waterschap worden bijgedragen.

Voor wie: bedrijven, stichting, vereniging die willen samenwerken aan de leefbaarheid van het gebied
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Totaal ontzorgen asbest –nieuw dak -zonnepanelen via Asbestschakel Twente

Asbestschakel is een samenwerkingsverband van twaalf verschillende bedrijven uit Twente en Overijssel en enkele landelijke spelers. Het bestaat uit onder andere inventarisatiebureaus, slopers, asbestverwijderaars, bouwbedrijven, installateurs, leveranciers van materialen en adviseurs. Samen bieden ze een (totaal)concept voor het vervangen en verduurzamen van asbestdaken. 

Voor wie: particulieren en ondernemers in Twente
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Doorontwikkeling en Energie

Jonge boeren regeling (JoLa)

Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen door jonge landbouwers.
Eénmalig, tot en met 40 jaar. Subsidie 30%,  max. € 20.000

Voor wie: agrarische ondernemers tot en met 40 jaar
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Nieuwe functies en Energie

Samenwerken voor innovaties in de landbouw (POP3)

Subsidie voor samenwerkingsprojecten gericht op verduurzaming in de landbouw.
Subsidie % afhankelijk van het project. 

Voor wie: samenwerkende agrarische ondernemers in Overijssel
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Energie en Nieuwe functies

Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw (POP3)

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of die zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Subsidie 40%, max. € 300.000

 

Voor wie: Agrarische ondernemers in Overijssel, die bezig zijn met innovaties
Type ondersteuning: Subsidie (op investering)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling, Energie en Nieuwe functies

ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers

ROZ, Regionale Organisatie Zelfstandigen, is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Iedereen die een bedrijf heeft kan bij het ROZ terecht voor advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening. 

Zowel ondernemers als starters uit Hof van Twente kunnen gebruik maken van de veelal kosteloze dienstverlening van ROZ.

Voor wie: Alle ondernemers in Twente en de Achterhoek: voor advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening.
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging, Financien en Doorontwikkeling

Veegplan

Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld. Letterlijk ‘bij elkaar geveegd’ dus! Op die manier kan de gemeente alle initiatieven veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. 

Voor wie: Voor iedereen met wensen t.a.v. (kleine) wijzigingen in het bestemmingsplan
Type ondersteuning: Anders
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Nieuwe functies

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl