Financien

Financien

In sommige gevallen zijn de financiele mogelijkheden zo beperkt, dat investeren in erfontwikkeling niet of nauwelijks mogelijk is. Kijk hier voor ondersteuningsmogelijkheden. 

EIA - energie investerings aftrek

Met de Energie Investerings Aftrek (EIA) kunnen ondernemers  ca. 55% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie als extra aftrek van de fiscale winst in het jaar van investering opvoeren. Voor zonnepanelen: max.  € 0,75 /Wp, voor geïsoleerd dak max. € 20 /m2.

Ook met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is iets vergelijkbaars mogelijk. Dit is een percentage van alle investeringen in een boekjaar, momenteel maximaal 28%. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De KIA geldt voor zowel asbestsanering als eventuele isolatie en/of plaatsing van zonnepanelen.

 

Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst; EIA alleen voor zonnepanelen en energiebesparende investeringen
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Financien, Doorontwikkeling en Energie

MDV stallen

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s: Ammoniakemissie, Bedrijf & omgeving, Brandveiligheid, Diergezondheid, Dierenwelzijn, Fijn stof, Klimaat.

 

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen  MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten)

 

Voor wie: iedere agrarische ondernemer, bij nieuwbouw van een stal, en indien de ondernemer fiscale winst heeft
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Doorontwikkeling en Financien

Voorziening voor groot onderhoud

Bij oude bedrijfsgebouwen zijn de fiscale afschrijvingen vaak beperkt. 

Bij groot onderhoud (b.v. vervanging van een asbestdak) mag een onderhoudsvoorziening (of kostenegalisatiereserve) worden gevormd. Hierbij wordt jaarlijks ten laste van de winst een dotatie gedaan.

 

Voor wie: iedere ondernemer met fiscale winst
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Asbest, Sloop, Financien en Doorontwikkeling

Salderingsregeling

Deze regeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers (aansluiting t/m 3x80 Amp.). Opgewekte aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net afnam. Dit voorkomt dat u variabele electriciteitskosten (energiebelasting) betaalt. Hierbij gaat het meestal om zonnepanelen. Op uw energienota geeft uw energieleverancier aan hoeveel stroom u opwekte en verbruikte. U betaalt aan uw leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie.

Voor wie: iedereen (particulier en bedrijf) met een kleinverbruiker aansluiting (t/m 3x80 Amp.)
Type ondersteuning: Financieel (fiscale regeling)
Thema ondersteuning: Energie en Financien

AgroCoach

Een coach is iets anders dan een adviseur. Bij een adviseur staan de kennis en de visie voorop. Een coach helpt mensen na te denken over hun eigen situatie en zelf oplossingen te formuleren. Een agrocoach kent de sector en weet welke problemen daar spelen.

Zonder uitputtend te zijn of een voorkeur uit te spreken worden hieronder enkele agrocoachesgenoemd.

Voor wie: agrarische ondernemers die een coach willen
Type ondersteuning: Advies / hulp, commercieel
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging, Doorontwikkeling, Financien en Nieuwe functies

Schuld-hulpverlening via de Stadsbank

Stadsbank Oost Nederland is een non-profit organisatie, is gevestigd in Enschede. De Stadsbank wil een duurzame financiële stabiliteit creëren voor zijn klanten
Voor wie: Iedereen met ernstige financiële problemen in de gemeente Hof vanTwente
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel en Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Financien

Bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)

Doel van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) is het bieden van financiële ondersteuning en begeleiding aan (startende) ondernemers en bedrijven. De gemeente heeft op grond van het Bbz de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode een periodieke uitkering te verstrekken en/of een voorbereidings- of bedrijfskrediet. De hoogte van de uitkering en/of het krediet is afhankelijk van de persoonlijke en/of bedrijfssituatie.

Voor wie: Ondernemers in financiële problemen in gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen en Financien

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ)

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. De Ioaz-uitkering kan worden verstrekt vanaf het moment dat het bedrijf is beëindigd of overgedragen tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor wie: ondernemers vanaf 55 jaar die arbeidsongeschikt zijn geworden in gemeente Hof van Twente
Type ondersteuning: Financieel (uitkering,schenking)
Thema ondersteuning: Zorgen, Bedrijfsbeeindiging en Financien

ROZ – Advies en begeleiding voor ondernemers

ROZ, Regionale Organisatie Zelfstandigen, is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Iedereen die een bedrijf heeft kan bij het ROZ terecht voor advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening. 

Zowel ondernemers als starters uit Hof van Twente kunnen gebruik maken van de veelal kosteloze dienstverlening van ROZ.

Voor wie: Alle ondernemers in Twente en de Achterhoek: voor advies, begeleiding, coaching, trainingen, financiering en schuldhulpverlening.
Type ondersteuning: Advies / hulp, niet commercieel
Thema ondersteuning: Bedrijfsbeeindiging, Financien en Doorontwikkeling

Geen antwoord gevonden op uw specifieke vraag? Mail de ervencoach op ervencoach@hofvantwente.nl